Phim bao bì thực phẩm

giấy dán tự dính, màng bao bì mềm, bao bì màng nhựa.