Nhãn co lại

thu nhỏ tay áo, thu nhỏ nhãn cho chai, thu nhỏ bọc tay áo.