Nhãn co lại

thu nhỏ tay áo, thu nhỏ nhãn cho chai.