Nhãn co lại

thu nhỏ nhãn cho chai, thu nhỏ bọc tay áo, in tay áo.