Nhãn co lại

in tay áo, thu nhỏ nhãn cho chai, thu nhỏ bọc tay áo.