Nhãn co lại

in tay áo, co tay áo, thu nhỏ nhãn cho chai.