Nhãn co lại

in tay áo, thu nhỏ nhãn cho chai, co tay áo.