Túi Gusset dưới cùng

đứng lên túi, đứng lên túi giấy bạc.